• 2015-2016 Yatay Geçiş Başvuruları

 

 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
 
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.
 
A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri  aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.
 
2)Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 
3)Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;

a) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla  geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az  60 veya eşdeğeri olması gerekir.

b) (a) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilirler.  
4)  Normal örgün öğretim programları ile ikinci öğretim programları arasındaki yatay geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 
a)Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 
b)Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir ve yatay geçiş yapılması durumunda ikinci öğretim öğrenim ücreti ödenmeye devam edilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk % 10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler normal örgün öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.   
5) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 
6)  Vakıf yükseköğretim Kurumlarından normal veya ikinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur. 
7) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversitemiz senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalamasına göre değerlendirilir ve yerleştirme işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu kararı üzerine ayrılan kontenjana göre yapılır.
 
8)Not değerlendirme sistemleri 4’lü sistem olan Üniversitelerden yatay geçişle gelmek isteyen öğrencilerin not dönüşümleri,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “4’lü sistemden 100’lü sisteme not dönüşüm tablosundaki” verilere göre ya da üniversitelerce düzenlenen karşılıklar kullanılarak yapılacaktır.
  
9)Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.  Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
 
10)Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.
 
·         SAT 1 (Minimum 1000 puan)
·         ACT (Minimum 21 Puan)
·         Abitur
·         Fransız Bakaloryası
·         GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
·         Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
·         Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
·         İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
 
11)Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki  diploma programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir. 
12)Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 
 
B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.

2)   ÖSYS Sonuç belgesinin  internet çıktısı.

3)   Not durum belgesi (Transkript), başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar)

4)   2014-2015 eğitim-öğretim yılında bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girip de normal örgün öğretim ve/veya ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencisinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.
 
5)  Disiplin cezası almadığına dair yazı.
 
C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ
 

Başvuru Tarihi
Değerlendirme Tarihi
Sonuç İlan Tarihi
Kesin Kayıt Tarihi
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Başlangıç
Bitiş
 
 
Başlangıç
Bitiş
 
24.08.2015
31.08.2015
07.09.2015
09.09.2015
10.09.2015
14.09.2015
21.09.2015
22.09.2015-23.09.2015

 

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak,  yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili akademik birime yapılacaktır.  
Not : Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
                 
     KONTENJANLAR 
 

YOPKODU
YOPADI
SÜRE
 PTR
2. Sınıf
3. Sınıf
Yurt İçi
Yurt Dışı
Yurt İçi
Yurt Dışı
 
Edebiyat Fakültesi
 
 
 
 
 
 
107110087
Antropoloji
4
 
2
 
2
 
107110157
Arap Dili ve Edebiyatı
4
 
2
 
0
 
107110069
Felsefe
4
 
2
 
2
107110121
Kürt Dili ve Edebiyatı
4
 
3
 
3
 
107110096
Sanat Tarihi
4
 
 
 
107110078
Sosyoloji
4
 
2
 
 
107110042
Tarih
4
 
3
 
 
107110033
Türk Dili ve Edebiyatı
4
 
3
 
3
 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
 
 
 
 
 
107110103
İktisat
4
 
 
 
107110148 Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. 4   0   0  
 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 
 
 
 
 
 
107110015
Mimarlık
4
 
2
1
2
 
 
Güzel Sanatlar Fakültesi
           
107190013 Resim 4   2   2  
 
Sağlık Yüksekokulu
 
 
 
 
 
 
107110051
Ebelik
4
 
3
 
3
 
107110024
Hemşirelik
4
 
3
 
3
 
 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 
 
 
 
 
 
107110112
Konaklama İşletmeciliği
4
 
5
 3
5

 

YOPKODU
YOPADI
SÜRE
PTR
ÖGK
KONTENJAN
Yurt İçi
Yurt Dışı
 
Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
107150192
Bilgisayar Programcılığı
2
YGS-1
30
2
 
107170169
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
2
YGS-1
30
4
 
107150014
Elektrik
2
YGS-1
50
2
 
107170018
Elektrik (İÖ)
2
YGS-1
50
4
 
107150111
Elektronik Teknolojisi
2
YGS-1
50
2
 
107170099
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
2
YGS-1
50
4
 
107150102
İnşaat Teknolojisi
2
YGS-1
40
2
 
107170115
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
2
YGS-1
40
4
 
107150086
İşletme Yönetimi
2
YGS-6
40
2
 
107170133
İşletme Yönetimi (İÖ)
2
YGS-6
40
4
 
107150129
Makine
2
YGS-1
40
2
 
107170036
Makine (İÖ)
2
YGS-1
40
4
 
107150077
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
YGS-6
40
2
 
107170081
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
2
YGS-6
40
4
 
107150059
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2
YGS-6
30
2
 
107170124
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
2
YGS-6
30
4
 
107150253 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS-4 30 2  
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
107150174
Çocuk Gelişimi
2
YGS-4
40
2
 
107170178
Çocuk Gelişimi ( İÖ )
2
YGS-4
40
2
 
107150156
İlk ve Acil Yardım
2
YGS-2
40
2
 
107170142
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
2
YGS-2
40
2
 
107150165
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2
YGS-2
30
2
 
107170151
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
2
YGS-2
30
2
 
107150226
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
2
YGS-6
40
2
 
107170196
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ( İÖ)
2
YGS-6
40
2
 
107150183
Yaşlı Bakımı
2
YGS-2
40
2
 
107170187
Yaşlı Bakımı ( İÖ)
2
YGS-2
40
2
 
 
Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
107150208
Organik Tarım
2
YGS-6
30
2
 
107150217
Tohumculuk
2
YGS-6
30
2
 
 
Midyat Meslek Yüksekokulu
 
 
 
 
 
107150147
Bilgisayar Programcılığı
2
YGS-1
30
5
 
107170106
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.304)
2
YGS-1
30
2
 
107150068
Çocuk Gelişimi
2
YGS-4
30
2
 
107170063
Çocuk Gelişimi (İÖ)
2
YGS-4
30
2
 
107150138
Elektrik
2
YGS-1
30
5
 
107170072
Elektrik (İÖ) (Bk.304)
2
YGS-1
30
2
 
107150235
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
2
YGS-1
30
5
 
107150262 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS-5 30 5  
107150271 Sosyal Hizmetler 2 YGS-5 30 2  
  Nusaybin Meslek Yüksekokulu          
107150244 Dış Ticaret 2 YGS-6 25 2  
107150289 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 YGS-3 26 2